Master Profesional në:

PDFShtypShpërndaje me Postë Elektronike

banner

Të drejtë biznesi; Të drejtë tregtare; Administrim Publik; Administrim Biznesi; Manaxhim Bankar;  Tatime dhe Sigurime dhe Master Profesional në Kërkim në edukim;

1.    Fakulteti i Ekonomisë që ofron:
•    Diplomë Bachelor në Ekonomi-Menaxhim;
•    Diplomë Bachelor në Ekonomi-Finance;
•    Diplomë Master i Shkencave në Financë;
•    Diplomë Master i Shkencave në Manaxhim,
•    Diplome Master Profesional në Manaxhim Bankar;
•    Diplomë Master Profesional në Tatime dhe Sigurime;
•    Diplome Master Profesional në Administrim Publik,
•    Diplome Master Profesional në Administrim Biznesi.

2.    Fakulteti i Drejtësise që ofron:
•    Diplomë Bachelor në Drejtësi;
•    Diplomë Master Profesional në: Të drejtë biznesi;
•    Diplomë Master Profesional në : Të drejtë tregtare;
•    Diplomë Master i Shkencave në: Të drejtë private;
•    Diplomë Master i Shkencave në: Të drejtë administrative dhe politika publike;
•    Diplomë Master i Shkencave në: Të drejtë penale dhe Kriminologji;
•    Diplomë Master i Shkencave në Studime ligjore europiane;
•    Diplomë Master i Shkencave në Studime europiane.

3.    Fakulteti i Teknologjise së Informacionit që ofron:
•    Diplome Bachelor ne Teknologji Informacioni;

4.    Fakulteti i Shkencave Mjekesore që ofron:
•    Diplomë Bachelor ne Infermieri;
•    Diplomë Master i Shkencave në Farmaci;
•    Diplomë Master i Shkencave në Stomatologji.

5.    Fakulteti i Shkencave të Edukimit qe ofron:
•    Diplomë Bachelor në Mesuesi;
•    Diplomë Bachelor në Psikologji;
•    Diplomë Bachelor në Sociologji;
•    Diplomë  Master i Shkencave në Shkencat e Edukimit;
•    Diplomë Master Profesional në Kerkim ne Edukim.