SHKENCAT E EDUKIMIT

PDFShtypShpërndaje me Postë Elektronike

Fakulteti i Shkencave në Edukim është i organizuar në tre departamente:

 • Departamenti i Arsimit;
 • Departamenti i Sociologjise
 • Departamenti i Psikologjise

Fakulteti i Shkencave në Edukim ofron:

 1. Diplomë Bachelor në Mësuesi për Arsimin Parashkollor
 2. Diplomë Bachelor në Mesuesi për Arsimin Fillor
 3. Diplomë Bachelor në Psikologji
 4. Diplomë Bachelor në Sociologji
 5. Diplomë të ciklit të dytë:

Master Shkencor

 • Master i Shkencor në “Shkencat e Edukimit”

Master Profesional

Master Profesional në “Kërkim në Edukim “

Stafi Akademik i Fakultetit të Shkencave në Edukim:

Dekan i Fakultetit të Shkencave në Edukim Dr. Bedri Kola

Koordinator i Departamenit te Psikologjise : Prof.Dr Adem TAMO

Pedagogë të Fakultetit të Shkencave në Edukim:  

 • Dr. Bedri Kola
 • Prof.As.Dr Petrit Muka
 • Prof.As.Dr Marjana Sinani
 • Prof.Dr Milika Dhamo
 • Dr. Antoneta Rama
 • Dr.Ndricim Mehmeti
 • Prof.Dr Erleta Mato
 • Prof.Dr Bujar Basha
 • Dr.Mandeta Minxhozi

Ciklet e studimeve jane te ndara ne programe mesimore, te projektuara per arritjen e kompetencave dhe kualifikimeve specifike duke qene gjithmone brenda hapesires se diplomes se kerkuar.

Programet e studimit zhvillohen te organizuara ne vite akademike dhe prezantojne mesimdhenie vjetore ose semestrale, aktivitete, seminare, laboratore, grupe pune, praktika, projekte dhe mikroteza.